Pages

Ads 468x60px

Wednesday, March 28, 2012

ANCAMAN BAHAYA FALSAFAH


Harus disedari bahawa umat Islam kini tidak hanya berhadapan dengan kesesatan aliran-aliran yang cuba mempertemukan ajaran ketuhanan di dalam Islam dengan pemikiran falsafah Yunani di bidang metafizikal sebagaimana yang telah berlaku di zaman lalu.

Bahkan, kita kini sedang dihadapkan dengan aliran-aliran yang berusaha menyelaraskan syariat Islam dengan falsafah dan pemikiran moden yang muncul di barat pada zaman ini, yang muncul dalam bentuk teori dan ideologi kemasyarakatan dari sudut politik dan ekonomi yang menolak ajaran agama.

Oleh itu, perlu difahami bahawa kesesatan-kesesatan ini tidak lagi muncul sebagai mazhab-mazhab ketuhanan, tetapi sebaliknya ia muncul sebagai aliran-aliran politik yang memperjuangkan cita-cita kemasyarakatan tertentu dalam bentuk pembinaan semula masyarakat di dalam semua aspeknya – politik, ekonomi, sosial, perundangan, pendidikan – berasaskan kepada falsafah, teori dan ideologi yang tertentu yang mengenepikan ajaran Islam dalam aspek tersebut.

Jika dulu orientasi falsafahnya lebih memberi tumpuan kepada masalah ketuhanan, bersifat spekulatif dan sebagai penjelasan semata-mata kepada buah fikiran ahli falsafah, namun kini orientasi falsafahnya memberikan kepada manusia suatu kefahaman yang menyeluruh mengenai pengalaman hidup manusia di dunia ini dalam segala aspeknya menurut kaca mata kebendaan dan keduniaan.

Maka, sebarang pendapat yang membenarkan ajaran-ajaran teori dan falsafah sosial tersebut sebagai sebahagian daripada panduan yang boleh diterima pakai oleh umat Islam, WAJIBlah ditolak. Tidak boleh sama sekali ia dipakai sebagai asas dan titik tolak pemikiran, keilmuan, amalan atau pembaharuan umat Islam dan lebih-lebih lagi sebagai ajaran yang boleh diutamakan di atas mana-mana aspek dari ajaran al-Quran dan as-Sunnah.

Sesungguhnya kesedaran terhadap ancaman bahaya fahaman-fahaman falsafah tersebut di zaman ini telah pun diperingatkan oleh para ulamak Islam dahulu dan kini dari pelbagai lokasi di dunia. Antaranya adalah :

Sheikh Dr. Yusof al-Qardhawi :

“Sesungguhnya aliran-aliran dan ideologi-ideologi itu pada hakikatnya adalah suatu agama baru, agama-agama yang menolak isi kandungan agama (samawi), tetapi mengambil bentuknya. Ia sesungguhnya mencaci segala apa yang dibawa oleh agama dari perkara-perkara ghaib dan cara berfikir orang-orang yang kuat beragama dan dari keimanan mereka yang kuat lagi membara, akan tetapi dalam waktu yang sama ia mencedok semua ciri-ciri agama itu.”

Maulanan Abu Hassan Ali an-Nadwi :

“Di kebanyakan negara orang-orang Islam hari ini, kita akan dapati sebahagian besar daripada orang-orang yang memegang teraju pemerintahan adalah terdiri daripada pemeluk ajaran baru ini, sungguhpun cara mereka bertaklid pada ajaran tersebut agak berlainan. Boleh jadi antara mereka ini yang mengaku beragama Islam tetapi dengan lisan sahaja, sedangkan perbuatan mereka adalah dipengaruhi oleh falsafah kebendaan dari barat yang menjadi asas penting bagi fahaman tidak bertuhan (mulhid)...yang anehnya, kemurtadan ini tidak disedari oleh para ulamak Islam. Dengan lain perkataan, satu ‘revolusi dalam diam-diam’ telah berlaku dikalangan umat Islam.”

Prof. Dr. HAMKA :

“Ada pula yang mengakui bahawa ajaran dari ideologi itu sesuai dengan Islam, mereka tinggal itu sendiri dan mereka pilih ajaran lain itu.  Padahal kalau mereka berfikir sehat, kalau memang ajaran lain itu sebahagian yang sesuai dengan Islam, mengapa tidak Islam sahaja yang mereka pertahankan? Dan itulah sebabnya maka terdapat kerap kali terdapat orang Islam yang taat mengerjakan solat lima waktu padahal mereka mempertahankan Nasionalisme yang sempit. Itu pun sebabnya, ada ulamak yang berpidato di muka umum dengan mengemukakan beberapa ayat dan hadith Nabi untuk membela sosialisme dan komunisme.”

Hakikat ini perlu kita fahami dengan sebaiknya supaya dapat menyelamatkan diri dan umat Islam daripada kepalsuan dan kesesatan pelbagai teori tersebut yang juga didokong oleh sebahagian intelektual dan ahli politik di negara-negara umat Islam kini.

Ancaman bahaya pelbagai pemikiran di zaman ini, dan dalam keadaan umat Islam sendiri tidak mempunyai kefahaman dan keyakinan yang benar-benar utuh terhadap Islam, menuntut kita semua untuk menghayati Islam serta mempelajari dan memahami falsafah ideologi tersebut bagi menolak kesesatannya.

Wallahua’lam.

Monday, March 26, 2012

Inspirasi Anak Muda Malaysia (INSPIRASI)


KENYATAAN MEDIA

Inspirasi Anak Muda Malaysia (INSPIRASI) adalah sebuah kesatuan yang dianggotai oleh pelbagai latar belakang dan variasi inspirasi organisasi anak muda untuk membangkitkan kesedaran, menambah pengetahuan dan meningkatkan rasa tanggungjawab serta partisipasi anak muda terhadap agenda pembinaan negara Malaysia yang lebih cemerlang.

INSPIRASI juga adalah sebuah gagasan atau idea daripada komuniti anak muda terhadap pembentukan masa hadapan negara Malaysia yang lebih cemerlang untuk dinikmati oleh semua rakyat tanpa mengira bangsa dan agama.

INSPIRASI dengan ini menyatakan kesungguhan untuk memperjuangkan enam gagasan yang meliputi transformasi pendidikan, keadilan undang-undang, ekonomi yang merakyat, jaminan kerjaya, politik bertintegriti dan keharmonian sosial.

Melihat kepada kondisi terkini negara juga, INSPIRASI merasa terpanggil untuk bertindak sebagai kuasa semak imbang kepada parti politik dan suara ketiga dalam pembangunan negara Malaysia serta bergerak dengan pendekatan yang berkonsepkan pendidikan dan mengutamakan pembinaan hubungan dengan pelbagai pihak.

Justeru, bagi menjayakan agenda ini, saya menyeru kepada seluruh anak muda Malaysia untuk bersama dengan INSPIRASI bagi membentuk jaringan dan membina kesatuan dalam kalangan anak muda, mendidik masyarakat, khususnya anak muda terhadap tanggungjawab kenegaraan serta memperkenalkan dan mengenengahkan prinsip dan idea Islam sebagai penyelesaian dan asas kepada pembangunan negara.

Saya yang benar,

EIKHWAN ALI
Pengerusi,
Inspirasi Anak Muda Malaysia (INSPIRASI).


PRESS STATEMENT

Inspirasi Anak Muda Malaysia (INSPIRASI) is a youth council which consists of various backgrounds and different organizations’ inspiration aimed to raise awareness, inculcate knowledge as well as to increase the sense of responsibility and youth participation towards the agenda of better improvements and Comprehensive Excellence Future of Malaysia.

INSPIRASI is a youth recommendation or ideas towards the excellence Malaysia's nation building in the future whereas can be enjoy by all Malaysians regardless their races and religion.

Indeed, we firmly declared our full commitment in struggling towards the six ideas which are education transformation, justice of law, economy for citizenry, career prospect, political integration and social stability.

Looking at the country’s current condition, INSPIRASI was called to act as a check and balance entity to a political parties besides being as the third force group which plays role in shaping a better development of Malaysia nation's building. INSPIRASI also outlined an offer for the movement orientation mainly based on the educational concept as well as prioritize relation- engagement with various fellowships.

Hence, in order to ensure the successful of this agenda, I warmly called upon all young Malaysians together we carry this mission by forming a beneficial network and build a strong unity among us which then optimize this synergy to educate the public, particularly the youth regarding the significant of civic consciousness and national responsibility.  Furthermore, we also aimed to highlight and promote Islamic principles and approaches as the essential solution and fundamental guideline in a national development process.

You’re sincere,

EIKHWAN ALI
Chairman, 
Inspirasi Anak Muda Malaysia (INSPIRASI).